Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |

     ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Школски одбор
 

Надлежност Школског одбора:

 

 • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте
 • доноси програм образовања и васпитања, развојни план , годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
 • доноси финансијски план школе
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи
 • расписује конкурс и бира директора
 • разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора
 • даје мишљење по расписаном конкурсу за наставника и стручног сарадника
 • обавља и друге послове у складу са законом , актом о оснивању и Статутом

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду директор , помоћник директора , секретар ,  представник ученичког парламента и представник синдиката у школи , без права одлучивања.

Записник води секретар школе.

Закључци са седница Школског одбора се објављују на огласној табли .

Поред редовних , седнице могу бити и ванредне , а термин одржавања седнице одређује председник Школског одбора уз консулатације са осталим члановима и директором школе.

Уз позив за седницу Школског одбора се обавезно доставља и материјал који прати дневни ред.

Мандат чланова школског одбора је 4 године. Школски одбор је конституисан 25. 7. 2002. године.
 


 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА:
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

     


Милоје Томашевић
председник


Владимир Станојевић
 


Иван Цветковић
 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА УЧЕНИКАПредраг Миљковић


Миодраг Обрадовић


Милош Марковић
 

ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋАДраган Манчић
потпредседник


Божидар Стошић
 


Олгица Миленковић
 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

СЕПТЕМБАР

 1. Усвајање годишњег програма школе за школску 2004/5. годину
 2. Извештај о опремљености школе за почетак школске године
 3. Уговор о коришћењу спортске хале за школску 2004/5. годину
 4. Одређивање цене закупа за школску 2004/5. годину

   

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 2. Припреме за обележавање Дана школе - 29. новембар
 3. Припреме за обележавање школске славе - Дана Светог Саве

   

ФЕБРУАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 2. Усвајање завршног рачуна школе

   

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 2. Припреме за обележавање Св. Василија Острошког - Дана МК ,,Медиана,

   

ЈУН

 1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 2. Извештај о раду школе у школској 2004/5. години
 3. Извештај о раду инспекцијских служби у школској 2004/5. години
 4. План припрема за наредну школску годину

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш

 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |