Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

            Парламент чине представници одељења ученика  VII  и VIII разреда. Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик , кога бира одељењска заједница. Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.

            У раду парламента учествују директор , помоћник директора, а стручни сарадници по потреби. Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања. Програм рада парламента саставни је део програма школе.


Надлежност ученичког парламента
:
 

 • давање мишљења и предлога стручним органима , Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада , школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестацја ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника ;
 • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

   

Програм рада ученичког парламента
 

Септембар

 • Конституисање парламента
 • Договор о начину функционисања парламента
 • Правила понашања ученика
 • Однос ученик - наставник
 • Екскурзија ученика  VIII разреда
 • Приредбе
 • Договор о начину коришћења школског разгласа

 
Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Припреме за Дан школе 29. новембар
 • Закључци о изведеној екскурзији
 • Припреме за школску славу - Свети Сава
 • Посете биоскопима

 
Фебруар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Припреме за такмичења ученика
 • Припреме за екскурзију ученика VII разреда
 • Припреме за квалификациони испит
 • Другарско вече

 
Мај

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,, Медиана ,,   - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит
 • Остварени резултати на такмичењима

 
Јун

 • Квалификациони испит - припремна настава
 • Избор ученика - представника Скупштине Ученичке задруге
 • Рад парламента - закључциЧланови ученичког парламента:

 Председник: Милица Тошић
 
Потпредседник:
Катја Петковска

VII1

Aна
Станојевић

 

VIII1

Илија
Димитријевић

Филип
Радојковић

 

Виктор
Наградић

VII2

Нина
Дојчиновић

 

VIII2

Стефан
Петровић

Никола
Здравковић

 

Стефан
Јовановски

VII3

Јована
Младеновић

 

VIII3

Милица
Тошић

Александар
Ђорђевић

 

Катарина
Кречковић

VII4

Мирјана
Гаћиновић

 

VIII4

Младен
Ждраљевић

Немања
Стевановић

 

Маријана
Младеновић

VII5

Катја
Петковска

 

VIII5

Ивана
Кнежевић

Оливер
Николић

 

Милица
Миљковић

VII6

Петар
Обрадовић

 

VIII6

Стефан
Вучковић

Андријана
Церовић

 

Милица
ВеличковићОсновна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |