Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља

      Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења , који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године.

Надлежности Савета родитеља:

 •          предлаже представнике родитеља у Школски одбор ( тајним изјашњавањем )

 •          предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

 •          учествује у поступку предлагања изборних предмета

 •          разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од донација и средстава родитеља

 •          доноси  одлуку о увођењу  ученичког  динара и његовој висини

 •          разматра услове за рад школе

 •          учествује у поступку прописивања мера за понашање у школи

 •          даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

 •          бира представнике за Скупштину Ученичке задруге

 •          разматра и друга питања утврђена Статутом школе

План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора, стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор ,помоћник директора ,стручни сарадници ,а могу учествовати  и друга лица. На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице.

Представници родитеља у Школском одбору су :

 •          Предраг Миљковић    -  VIII3

 •          Милош Марковић       -   V5

 •          Миодраг Обрадовић    -  VI3

Како је мандат Школског одбора  до јуна  2006. године , то се у одељењима V5 , VI3 и VIII3   не врши избор на почетку школске године .

                Препорука је да се на конститутивној седници Савета родитеља бира председник од чланова изабраних у Школски одбор , због касније боље координације између Савета родитеља и Школског одбора.

Записник води лице које овласти директор школе. Поред седница предвиђених планом и програмом, у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице. Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

План и програм:

  СЕПТЕМБАР

 1.         Конституисање Савета родитеља

 2.         Извештај о раду школе у школској  2003/4. години

 3.         Усвајање плана и програма Савета родитеља

 4.         Припреме за почетак школске године

 5.         Екскурзије ученика

 6.         Школа  у природи

 7.         Изборни и факултативни  предмети

 8.         Ученички динар

 9.         Набавка књига и лектире за школску библиотеку

 10.         Приредбе

 11.         Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда

 12.         Правилник о понашању у школи

 13.         Акција ,,Друг другу

  НОВЕМБАР

 1.         Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог периода

 2.         Извештај о изведеној настави у природи

 3.         Извештај о изведеним екскурзијама

 4.         Дан школе  29. новембар

 5.         Школска слава -  Свети Сава

  ФЕБРУАР

 1.         Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта

 2.         Такмичења ученика

 3.         VIII разред - квалификациони испит

 4.         VIII разред - прослава матурске вечери

  АПРИЛ

 1.         Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода

 2.         Слава МК ,,Медиана - Св. Василије Острошки

 3.         Акција сакупљања старог папира

  ЈУН

 1.         Успех и дисциплина ученика на крају школске године

 2.         Извештај о упису ученика у први разред средње школе

 3.         Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи

 4.         Извештај о коришћењу средстава родитеља

 5.         Извештај о коришћењу средстава ученичке задруге

 6.         Смернице за рад Савета родитеља за наредну школску годину


Чланови савета родитеља:

 Обрадовић Миодраг
Председник 
 Вракела Славиша
Потпредседник
 

I1

Цветковић Татјана

V1

Цакић Дејан

I2

Стошић Драган

V2

Младеновић Маја

I3

Стефановић Дејан

V3

Петровић Анђелко

I4

Стојановић Оливера

V4

Стевановић Мирослав

I5

Симоновић Владица

V5

Марковић Милош

I6

Марковић Горан

V6

Хоџић Нусрет

I7

Нешић Снежана

 

 

II1

Спасић Роберт

VI1

Вукадиновић Бранко

II2

Стевовић Мирослав

VI2

Николић Соња

II3

Милетић Зорица

VI3

Обрадовић Миодраг

II4

Ћирић Наташа

VI4

Стојановић Милорадна

II5

Стајковић Ивана

VI5

Димитријевић Горан

II6

Ценић Новица

VI6

Костић Светлана

III1

Радивојевић Биљана

VII1

Кречковић Славица

III2

Дражевић Драгана

VII2

Стојановић Горан

III3

Анђелковић Драгана

VII3

Павловић Радојка

III4

Игић Никола

VII4

Златковић Ирена

III5

Вракела Славиша

VII5

Миленковић Слађана

III6

Малинов Даница

VII6

Филиповић Ана

IV1

Митић Виолета

VIII1

Ђорђевић Аријана

IV2

Јовановић Радомир

VIII2

Илић Драгана

IV3

Милошевић Иван

VIII3

Миљковић Предраг

IV4

Трајковић Радмила

VIII4

Ђурковић Миланка

IV5

Митић Наталија

VIII5

Стошић Олга

IV6

Жакула Светлана

VIII6

Вучковић Милена

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |