Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Педагошки колегијум

              

Педагошки колегијум чине председници Стручних већа . Стручних већа је укупно десет.

У раду Педагошког колегијума учествују директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.

Седницом руководи директор школе, односно помоћник директора.

Записник води  лице које овласти директор школе.

Седнице Педагошког колегијума се по правилу одржавају после седница Стручних већа.
 

Надлежност Педагошког колегијума

 • Осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • Остваривање развојног плана школе
 • Педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника
 • Планирање стручног усавршавања наставника
   

План и  програм рада Педагошког колегијума
 

Новембар

 • Успех ученика на крају првог класификационог периода
 • Усвајање развојног плана школе
 • Обележавање Дана  школе
 • Извештаји са изведених екскурзија и наставе у природи

Јануар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Васпитно-дисциплинске мере ученика
 • Сумирање резултата рада школе у првом полугодишту
 • Акција ,, Сви на снег ,,
 • Наставна средства – приоритети за набавку
 • Обележавање дана Светог Саве

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Св. Василије Острошки - дан МК ,, Медиана ,, - обележавање
 • Другарско вече ученика осмог разреда
 • Наставничка екскурзија
 • Квалификациони испит – избор координатора Школске уписне комисије
 • Надокнада изгубљених наставних дана ( екскурзија , Дан школе )

Јун

 • Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 • Извештаји са изведених екскурзија и рекреативних настава
 • Програм за извођење екскурзија за наредну школску годину
 • Остали предлози за бољи рад у наредној школској години
 • Извештај о квалификационом испиту

Август

 • Конституисање Педагошког колегијума за наредну школску 2006/07. годину
 • Усвајање плана и програма рада Педагошког колегијума
 • Безбедност у школи
 • Мере за побољшање услова рада
 • Kласификациони периоди за школску 2006/07. годину
 • Отворена врата 
 • Стручно усавршавање наставника
 • Настава у природи
 • Екскурзије ученика
 • Одлазак ученика у позориште и биоскоп
 • Дружења радника школе

Стручно веће

Председници стручних већа за школску 2005/06. годину

Педагошки колегијум

Мирјана Светозаревић,
страни језик
Соња Јовићевић,
разредна настава, верска настава
Верица Веселиновић,
српски језик
Жарко Петровић,
математика
Биљана Филиповић,
биологија
Вера Анђелковић,
физика , хемија
Катарина Ракоција,
ТО , информатика
Небојша Пужић,
музичка и ликовна култура
Митра Ненадов,
историја, географија
Љубиша Стојиљковић,
физичко васпитање

 

Време одржавања  редовних седница Стручних већа одређује Директор школе обавештењем на огласној табли.

План и програм рада редовних Стручних већа се поклапа са планом и програмом Педагошког колегијума.

Стручно веће ће на својој седници у јуну бирати председника стручног већа за наредну школску годину.

Стручно веће наставника физичког васпитања даје предлог за спортисту и спортискињу генерације , и тај предлог верификује Наставничко веће.

Одељењски старешина

У млађим разредима у распореду часова је заступљен час Одељењског старешине и Одељењске заједнице једном недељно , док је у старијим два пута недељно.

Сваки Одељењски старешина ће сачинити свој план и програм рада на почетку школске године.
 

Одељењско веће

Одржавање Одељењских већа ће се вршити по принципу здружених Одељењских већа - Разредних већа.

Због боље координације у раду здружено Одељењско веће има свог руководиоца.

 • I    разред  – Јелена Коблишка
 • II   разред  – Ненад Марковић
 • III    разред – Љиљана Стојановић
 • IV   разред – Драганка Стојев
 • V    разред – Љиљана Андрејић
 • VI    разред – Вера Анђелковић
 • VII   разред – Живана Ишљамовић
 • VIII  разред – Оливера Стојановић
Седнице здружених Одељењских већа се одржавају пре седнице Наставничког већа по плану и програму Наставничког већа.

Имена ученика ослобођених  наставе физичког васпитања се износе на седници Одељењског већа,  а верификују на седници Наставничког већа.

Здружено одељењско веће VIII разреда бира ученика генерације , што касније верификује Наставничко веће

 

Надлежност стручних органа

 - Наставничко веће, одељењско веће, стручно веће, педагошки колегијум -

Стручни органи: старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |