Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |

     ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Школски одбор
 

Надлежност Школског одбора:

 • доноси Статут , правила понашања у школи и друге опште акте
 • доноси школски програм , развојни план , годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
 • доноси финансијски план школе
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија , односно наставе у природи
 • расписује конкурс и бира директора
 • поставља вршиоца дужности директора до избора директора у случајевима прописаним законом
 • доноси одлуку о престанку дужности директора
 • доноси одлуку о разрешењу директора дужности пре истека мандата у складу са Законом
 • разматра задатке  образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада
 • одлучује по жалби , односно приговору на решење директора
 • удаљава наставника или стручног сарадника са рада (ако то не учини директор) због учињене теже повреде радне обавезе
 • даје мишљење  по расписаном конкурсу за наставника и стручног сарадника
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом
Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду директор, помоћник директора, секретар,  представник ученичког парламента и представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Школског одбора одбора руководи председник а у случају одсуства потпредседник Школског одбора.

Записник води секретар школе.

Закључци са седница Школског одбора се објављују на огласној табли .

Поред редовних, седнице могу бити и ванредне, а термин одржавања седнице одређује председник Школског одбора уз консулатације са осталим члановима и директором школе.

Уз позив за седницу Школског одбора се обавезно доставља и материјал који прати дневни ред.

Пре преласка на дневни ред директор даје информацију  о раду школе између две седнице Школског одбора.

Разматрање извештаја о безбедности стручних сарадника је саставни део информације о раду школе између две седнице.

Претходни школски одбор је конституисан 25. 7. 2002. године, а мандат чланова Школског одбора је 4 године.
Нови школски одбор је конституисан 14. 6. 2006. године, а мандат чланова Школског одбора је 4 године.


 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА:
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Претходни школски одбор

   

Милоје
Томашевић

 

Владимир
Станојевић

 

Иван
Цветковић

 

Потпредседник школског одбора

Марина Цветковић

 

 

Актуелни школски одбор

   

Светлана
Јовић

 

Марина
Цветковић

 

Зоран
Ристић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

 

Претходни школски одбор

   

Предраг
Миљковић

 

Миодраг
Обрадовић

 

Милош
Марковић


Председник школског одбора

Предраг Ковачевић

 

Актуелни школски одбор

   

Предраг
Ковачевић

 

Горан
Здравковић

 

Марија
Костић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

           

Претходни школски одбор

   

Митра
Ненадов

 

Божидар
Стошић

 

Славица
Антић

 

Актуелни школски одбор

   

Миодраг
Плавшић

 

Ненад
Марковић

 

Оливера
Стојановић


ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 

СЕПТЕМБАР

 1. Верификација мандата новоизабраних чланова Школског одбора
 2. Избор потпредседника Школског одбора
 3. Усвајање годишњег програма школе за школску 2005/6. годину
 4. Мишљење о кандидатима по расписаном конкурсу за наставника енглеског језика
 5. Измена систематизације радних места у школи
 6. Одређивање цене закупа школског простора за школску 2005/6. годину

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 2. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
 3. Припреме за обележавање Дана школе - 29. новембар
 4. Избор стручног актива за развојно планирање

ЈАНУАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 2. Усвајање развојног плана
 3. Усвајање финансијског плана за календарску 2006. годину
 4. Припреме за обележавање школске славе - Дана Светог Саве

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог период
 2. Усвајање завршног рачуна школ
 3. Припреме за обележавање Св. Василија Острошког - Дана МК ,,Медиана
 4. Расписивање конкурса за избор директора школе

ЈУН

 1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 2. Разматрање предлога извештаја о пословању  школе у школској 2005/6. години
 3. Извештај о раду инспекцијских служби у школској 2005/6. години
 4. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
 5. План припрема за наредну школску годину

АВГУСТ

 1. Избор директора школе


Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш

 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |