Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

Парламент чине представници одељења ученика  VII  и VIII разреда.
Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик 
, кога бира одељењска заједница.
Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.
У раду парламента учествују директор , помоћник директора , психолог и педагог школе.
Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања.
Председник парламента учествује у раду Ученичког парламента Града Ниша.
Програм рада парламента саставни је део програма школе.

Надлежност ученичког парламента

 • давање мишљења и предлога стручним органима , Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи , годишњем програму рада , школском развојном плану , слободним и ваннаставним активностима , учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестацја ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника ;
 • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 Програм рада ученичког парламента

Септембар

 • Конституисање парламента
 • Договор о начину функционисања парламента
 • Правила понашања ученика
 • Безбедност у школи
 • Однос ученик - наставник
 • Екскурзија ученика  VIII разреда
 • Договор о начину коришћења школског разгласа
 • Кућни ред спортске хале

 Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Припреме за Дан школе 29. новембар
 • Закључци о изведеним екскурзијама
 • Посета биоскопу

 Јануар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Такмичења ученика
 • Припреме за екскурзију ученика VII разреда
 • Припреме за квалификациони испит
 • Припреме за школску славу – Свети Сава

 Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,, Медиана ,,   - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит
 • Другарско вече

 Мај

 • Квалификациони испит - припремна настава
 • Остварени резултати на такмичењима
 • Рад парламента - закључци


Чланови ученичког парламента

 Председник: Јована Стевановић
 
Потпредседник:
Катја Петковска

VII1

Никола
Вукадиновић

 

VIII1

Милена
Анђелковић

Бојана
Стајић

 

Лазар
Комадинић

VII2

Мирослава
Спасић

 

VIII2

Наталија
Јовановић

Димитрије
Спасић

 

Дарина
Јоцић

VII3

Наталија
Премовић

 

VIII3

Катарина
Вучковић

Стефан
Анђелковић

 

Ивана
Павловић

VII4

Нина
Веселиновић

 

VIII4

Александар
Ранђеловић

Никола
Николић

 

Јована
Стевановић

VII5

Милан
Кречковић

 

VIII5

Катја
Петковска

Јелена
Младеновић

 

Милица
Стевановић

VII6

Александра
Крстић

 

VIII6

Миња
Николић

Милица
Караџић

 

Никола
МијалковићОсновна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |