Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења , који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године.

Надлежности Савета родитеља:

 • предлаже представнике родитеља за Школски одбор ( тајним изјашњавањем , систем – прост већински )
 • покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора – представника родитеља  , због престанка основа по коме је именован у Школски одбор
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета
 • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља
 • доноси  одлуку о увођењу  ученичког  динара и његовој висини
 • разматра услове за рад школе
 • учествује у поступку прописивања мера за понашање у школи
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије , односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању
 • бира своје представнике у комисије које формира Школа.
 • разматра и друга питања утврђена Статутом школе
План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора , стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор ,помоћник директора ,стручни сарадници ,а могу учествовати  и друга лица .

На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице.

 Представници родитеља у Школском одбору су :

 • Предраг МиљковићVI5
 • Милош Марковић,  VIII4
 • Миодраг ОбрадовићVII3
Како је мандат Школског одбора  до јуна  2006. године , то се у одељењима VI5 , VII3 и VIII4   не врши избор на почетку школске године.

Препорука је да се на конститутивној седници Савета родитеља бира председник од чланова изабраних у Школски одбор,  због касније боље координације између Савета родитеља и Школског одбора.

Записник води лице које овласти директор школе .

Поред седница предвиђених планом и програмом , у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице.

Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

План и програм

СЕПТЕМБАР

 1. Конституисање Савета родитеља
 2. Усвајање плана и програма Савета родитеља
 3. Припреме за почетак школске године
 4. Извештај о пословању школе у школској  2003/4. години
 5. Екскурзије ученика , избор представника родитеља за комисију
 6. Настава  у природи , избор представника родитеља за комисију
 7. Изборни предмети
 8. Ученички динар
 9. Набавка књига и лектире за школску библиотеку
 10. Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда
 11. Правилник о понашању у школи
 12. Отворена врата
 13. Правилник о безбедности ученика
 14. Акција ,,Друг другу

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог периода
 2. Извештај о изведеним екскурзијама  и настави у природи
 3. Дан школе  29. новембар

ЈАНУАР

 1. Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 2. Школска слава – Свети Сава
 3. Такмичења ученика

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 2. Слава МК ,, Медиана ,, - Св. Василије Острошки
 3. VIII разред - квалификациони испит , избор представника родитеља за дежурство
 4. VIII разред - прослава матурске вечери
 5. Акција сакупљања старог папира
 6. Избор представника родитеља у Школски одбор

ЈУН

 1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 2. Извештај о упису ученика у први разред средње школе
 3. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
 4. Извештај о коришћењу средстава родитеља Смернице за рад Савета родитеља за наредну школску годинуЧланови савета родитеља:Милош Марковић
Председник
 Милена Митић
Потпредседник

I1

Милена Митић

V1

Виолета Митић

I2

Горан Петровић

V2

Драгана Живковић

I3

Миодраг Коцић

V3

Иван Милошевић

I4

Дејан Ђурђевић

V4

Радмила Трајковић

I5

Горан Здравковић

V5

Предраг Ковачевић

I6

Ана Грујић

V6

Драгомир Илић

II1

Саша Лисинац

VI1

Дејан Цакић

II2

Драган Стошић

VI2

Јован Јанковић

II3

Соња Стефановић

VI3

Анђелко Петровић

II4

Ружица Јовановић

VI4

Славољуб Петровић

II5

Јасмина Стојановић

VI5

Предраг Миљковић

II6

Горан Марковић

VI6

Цвета Милошевић

II7

Драгана Петровић

 

 

III1

Бранислав Ивановић

VII1

Александар Игов

III2

Александар Матејић

VII2

Снежана Костадиновић

III3

Тања Пејчић

VII3

Миодраг Обрадовић

III4

Виолета Станковић

VII4

Јелица Стевановић

III5

Оливера Милосављевић

VII5

Јелица Петровић

III6

Снежана Цакић

VII6

Марина Ђокић

IV1

Биљана Радивојевић

VIII1

Славиша Анђелковић

IV2

Марија Костић

VIII2

Горан Стојановић

IV3

Драгана Анђелковић

VIII3

Радојка  Павловић

IV4

Бобан Николић

VIII4

Милош Марковић

IV5

Данијела Станковић

VIII5

Ненад Драгосављевић

IV6

Милан Савић

VIII6

Владица Денић

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |