Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Педагошки колегијум

              

Педагошки колегијум чине председници Стручних већа. Стручних већа је укупно десет.

У јуну се конституише нови Педагошки колегијум после одржаних седница Стручних већа.

У раду Педагошког колегијума учествују директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.

Седницом руководи директор школе, односно помоћник директора.

Записник води  лице које овласти директор школе.

Седнице Педагошког колегијума се по правилу одржавају после седница Стручних већа.

 

Надлежност Педагошког колегијума:

 

 • Осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

 • Остваривање развојног плана школе

 • Педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника

 • Планирање стручног усавршавања наставника

 

Стручно веће

Председници стручних већа за школску 2006/07. годину

Педагошки колегијум

Миодраг Плавшић,
разредна настава
Наташа Марковић Стевановић,
српски језик
Весна Петровић,
математика
Небојша Пужић,
музичка и ликовна култура
Милева Цекић,
техничко образовање, информатика
Бошидар Стошић,
физичко васпитање
Вера Анђелковић,
физика, хемија
Драгица Деспотовић,
географија, историја
Љиљана Андрејић,
биологија
Мирјана Светозаревић,
страни језик

 

План и  програм рада Педагошког колегијума
 

Новембар

 • Успех ученика на крају првог класификационог периода

 • Оцењивање

 • Развојни план

 • Други страни језик

 • Извештаји са изведених екскурзија и наставе у природи

 • Обележавање Дана  школе

Јануар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта

 • Васпитно-дисциплинске мере ученика

 • Давање мишљења Школском одбору за увођење другог страног језика

 • Безбедност у школи

 • Реализација развојног плана

 • Одржавање школских такмичења и тестирања

 • Наставна средства – приоритети за набавку

 • Акција ,, Сви на снег “

 • Обележавање дана Светог Саве

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода

 • Реализација развојног плана

 • Св. Василије Острошки - дан  МК ,, Медијана “ - обележавање

 • Другарско вече  и прозивка ученика осмог разреда

 • Квалификациони испит – избор координатора Школске уписне комисије

 • Наставничка екскурзија

 • Надокнада изгубљених наставних дана ( екскурзија , Дан школе )

Јун

 • Конституисање Педагошког колегијума

 • Успех и дисциплина ученика на крају школске године

 • Реализација развојног плана

 • Извештаји са изведених екскурзија и рекреативних настава

Август

 • Извештај о квалификационом испиту

 • Анализа спровођења развојног плана у првој години

 • Безбедност у школи

 • Стручно усавршавање наставника

 • Мере за побољшање услова рада

 • Kласификациони периоди за наредну школску  годину

 • Учионичка или  кабинетска настава ?  Распоред учионица

 • Отворена врата   

 • Настава у природи и екскурзије ученика , предлози за корекције дестинација и услова за извођење

 • Одлазак ученика у позориште и биоскоп

 • Дружења радника школе

 • Усвајање предлога плана и програма рада Педагошког колегијума  за наредну школску годину

 
Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |