Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

Парламент чине представници одељења ученика VII  и VIII разреда.

Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик , кога бира одељењска заједница. У случају изрицања васпитно-дисциплинских мера према парламентарцу, биће извршена замена, а на иницијативу одељењског старешине.

Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.

У раду парламента учествују директор, помоћник директора , психолог и педагог школе.

Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања.

Председник парламента учествује у раду Ученичког парламента Града Ниша.

Програм рада парламента саставни је део програма школе.Надлежност ученичког парламента

 • давање мишљења и предлога стручним органима , Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи , годишњем програму рада , школском развојном плану , слободним и ваннаставним активностима , учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестацја ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника;
 • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.Програм рада ученичког парламента

 

Септембар

 • Конституисање парламента
 • Правила понашања ученика
 • Безбедност у школи
 • Екскурзија ученика  VIII разреда
 • Договор о начину коришћења школског разгласа
 • Кућни ред спортске хале

Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Однос ученик - наставник
 • Припреме за Дан школе - 29. новембар
 • Закључци о изведеним екскурзијама
 • Посета биоскопу

Фебруар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Такмичења ученика
 • Договор око прославе матурске вечери , избор ресторана
 • Припреме за квалификациони испит
 • Припреме за школску славу – Свети Сава

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,, Медиана “   - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит
 • Другарско вече
 • Извештај о реализацији развојног плана

Мај

 • Квалификациони испит - припремна настава
 • Остварени резултати на такмичењима
 • Рад парламента - закључци


Чланови ученичког парламента

 Председник: Александра Крстић
 
Потпредседник: Дејан Анђелковић

VII1

Јулија
Гвозденовић

 

VIII1

Ангелина
Ђорђевић

Милан
Јовановић

 

Јелена
Давидовић

VII2

Тамара
Ранђеловић

 

VIII2

Василиса
Цветковић

Олга
Радојчић

 

Душан
Нешић

VII3

Нина
Миладиновић

 

VIII3

Наталија
Премовић

Миљан
Петровић

 

Стефан
Анђелковић

VII4

Мирјана
Јовановић

 

VIII4

Кристина
Јовчић

Немања
Денић

 

Марко
Ножица

VII5

Петра
Цветковић

 

VIII5

Мина
Цветковић

Дејан
Анђелковић

 

Александра
Јовановић

VII6

Лана
Хоџић

 

VIII6

Александра
Крстић

Урош
Илић

 

Милица
КараџићОсновна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |