Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године.

Надлежности Савета родитеља:

 • предлаже представнике родитеља за Школски одбор (тајним изјашњавањем, систем – прост већински)

 • покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора – представника родитеља , због престанка основа по коме је именован у Школски одбор

 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

 • учествује у поступку предлагања изборних предмета

 • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља

 • доноси  одлуку о увођењу и износу  ученичког  динара

 • разматра услове за рад школе

 • учествује у поступку прописивања мера за понашање у школи

 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

 • бира своје представнике у комисије које формира Школа.

 • разматра и друга питања утврђена Статутом школе

 

План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора, стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор ,помоћник директора ,стручни сарадници ,а могу учествовати  и друга лица.

На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице. 

Представници родитеља у Школском одбору су :

 • Предраг Ковачевић,  VI5

 • Горан ЗдравковићII5

 • Марија КостићV2

Како је мандат Школског одбора  до јуна  2010. године , то се у одељењима VI5 , II5 и V2   не врши избор на почетку школске године .

Препорука је да се на конститутивној седници Савета родитеља бира председник од чланова изабраних у Школски одбор,  због касније боље координације између Савета родитеља и Школског одбора.

Записник води лице које овласти директор школе.

Поред седница предвиђених планом и програмом, у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице.

Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

План и програм

СЕПТЕМБАР

 1. Конституисање Савета родитеља

 2. Усвајање плана и програма рада Савета родитеља

 3. Екскурзије ученика , настава у природи, избор представника родитеља за комисију

 4. Изборни предмети

 5. Увођење другог страног језика за наредну школску годину

 6. Правилник о безбедности ученика, осигурање ученика

 7. Правилник о понашању у школи, отворена врата

 8. Хуманитарне акције

 

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог периода

 2. Извештај о изведеним екскурзијама  и настави у природи

 3. Увођење другог страног језика за наредну школску годину

 4. Ученички динар, набавка лектире за школску библиотеку

 5. Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда

 6. Дан школе  - 29. новембар

 

ЈАНУАР

 1. Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта

 2. Давање мишљења Школском одбору за увођење другог страног језика

 3. Школска слава – Свети Сава

 4. Предстојећа такмичења ученика

 

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода

 2. Извештај о спровођењу развојног плана

 3. VIII разред - квалификациони испит , избор представника родитеља за дежурство

 4. VIII разред - прослава матурске вечери

 5. Слава МК ,,Медиана“ - Св. Василије Острошки

 

ЈУН

 1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године

 2. Извештај о упису ученика у први разред средње школе

 3. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи

 4. Извештај о коришћењу средстава родитеља

 5.  Смернице за рад Савета родитеља за наредну школску годинуЧланови савета родитеља:Марија Костић
ПредседникМирослав Стевовић
Потпредседник

 

I1Валентина ДенковићV1Милош Ћирић
I2Мирослав СтевовићV2Марија Костић
I3Данијела ИгњатовићV3Надежда Јовић
I4Небојша СтевановићV4Срђан Николић
I5Драган СтанковићV5Данијела Станковић
I6Татјана МладеновићV6Лидија Стошић
II1Соња ДимитријевићVI1Бобан Павловић
II2Горан ПетровићVI2Драгана Живковић
II3Миодраг КоцићVI3Иван Милошевић
II4Наташа ЈоцићVI4Весна Бошевска
II5Горан ЗдравковићVI5Предраг Ковачевић 
II6Ана ГрујићVI6Дејан Станојевић
III1Велибор ПетковићVII1Љиљана Прокић
III2Бојан ЖивићVII2Небојша Васић
III3Весна ЈанићијевићVII3Сузана Стојановић
III4Ружица ЈовановићVII4Владислав Михајловић
III5Саша ИлићVII5Драгица Стошић
III6Биљана МилутиновићVII6Цвета Милошевић
III7Драгана Петровић  
IV1Бранислав ЈовановићVIII1Александар Игов
IV2Јовица НиколићVIII2Владимир Џунић
IV3Тања ПејчићVIII3Миодраг Обрадовић
IV4Виолета СтанковићVIII4Јелица Стевановић
IV5Дејан ИлићVIII5Горан Димитријевић
IV6Снежана ЦакићVIII6Јован Костић

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |