Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Педагошки колегијум

              

Педагошки колегијум чине председници Стручних већа. Стручних већа је укупно десет.

У јуну се конституише нови Педагошки колегијум после одржаних седница Стручних већа.

У раду Педагошког колегијума учествују директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.

Седницом руководи директор школе, односно помоћник директора.

Записник води  лице које овласти директор школе.

Седнице Педагошког колегијума се по правилу одржавају после седница Стручних већа.

 

Надлежност Педагошког колегијума:

 

  • Осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

  • Остваривање развојног плана школе

  • Педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимање мера за унапређивање
    и усавршавање рада наставника и стручних сарадника

  • Планирање стручног усавршавања наставника

 

Стручно веће

Председници стручних већа за школску 2006/07. годину

Педагошки колегијум

Мирјана Живић Тодоровић,
разредна настава
Јелена Радуловић,
разредна настава
Драгица Николић,
разредна настава
Соња Јовићевић,
разредна настава
Наташа Марковић Стевановић,
српски језик
Весна Петровић,
математика
Небојша Пужић,
музичка и ликовна култура
Милева Цекић,
техничко образовање, информатика
Радомир Станковић,
физичко васпитање
Братислав Милошевић,
физика, хемија
Славица Антић,
географија, историја
Љиљана Андрејић,
биологија
Анђела Царевић,
страни језик

 

План и  програм рада Педагошког колегијума
 

Новембар

·          Успех ученика на крају првог класификационог периода
·          Оцењивање
·          Стручно усавршавање
·          Извештаји са изведених екскурзија и наставе у природи
·          Обележавање Дана  школе

Јануар

·          Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
·          Васпитно-дисциплинске мере ученика
·          Давање мишљења Школском одбору за увођење другог страног језика
·          Безбедност у школи
·          Реализација развојног плана
·          Одржавање школских такмичења и тестирања
·          Наставна средства – приоритети за набавку
·          Обележавање дана Светог Саве
·          Стручно усавршавање

Април

·          Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
·          Св. Василије Острошки - дан  МК ,, Медијана “ - обележавање
·          Другарско вече  и прозивка ученика осмог разреда
·          Квалификациони испит
·          Наставничка екскурзија
·          Стручно усавршавање
·          Други страни језик за наредну школску годину

Јун

·          Успех и дисциплина ученика на крају школске године
·          Извештаји са изведених екскурзија и рекреативних настава
·          Награђивање радника
·          Стручно усавршавање

Август

·          Конституисање Педагошког колегијума
·          Извештај о квалификационом испиту
·          Анализа спровођења развојног плана у првој години
·          Безбедност у школи
·          Стручно усавршавање наставника
·          Мере за побољшање услова рада
·          Kласификациони периоди за наредну школску  годину
·          Учионичка или  кабинетска настава – анализа
·          Други страни језик за школску 2008/09. годину
·          Отворена врата   
·          Настава у природи и екскурзије ученика,
            предлози за корекције дестинација и услова за извођење
·          Одлазак ученика у позориште и биоскоп
·          Дружења радника школе
·          Усвајање предлога плана и програма рада Педагошког колегијума  
           
за наредну школску годину

 

 
Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |