Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |

   ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Школски одбор
 

Надлежност Школског одбора:

 • доноси Статут, правила понашања у школи и друге опште акте

 • доноси школски програм , развојни план , годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању

 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике

 • доноси финансијски план школе

 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун

 • расписује конкурс и бира директора

 • поставља вршиоца дужности директора до избора директора у случајевима прописаним законом

 • доноси одлуку о престанку дужности директора

 • доноси одлуку о разрешењу директора дужности пре истека мандата у складу са Законом

 • разматра задатке  образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада

 • одлучује по жалби , односно приговору на решење директора

 • удаљава наставника или стручног сарадника са рада ( ако то не учини директор ) због учињене теже повреде радне обавезе

 • даје мишљење  по расписаном конкурсу за наставника и стручног сарадника

 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом 

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду директор , помоћник директора , секретар ,  представник ученичког парламента и представник синдиката у школи , без права одлучивања.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Школског одбора одбора руководи председник а у случају одсуства потпредседник Школског одбора.

Записник води секретар школе.

Закључци са седница Школског одбора се објављују на огласној табли .

Поред редовних , седнице могу бити и ванредне , а термин одржавања седнице одређује председник Школског одбора уз консулатације са осталим члановима и директором школе.

Уз позив за седницу Школског одбора се обавезно доставља и материјал који прати дневни ред.

Информација о раду школе између две седнице Школског одбора и усвајање записника са претходне седнице су обавезне тачке дневног реда.

Извештај о безбедности у школи се разматра по тромесечју.

Школски одбор је конституисан 14.6. 2006. године , а мандат чланова Школског одбора је 4 године.


 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА:
 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

 
  

Предраг
Ковачевић
Председник ШО

 

Горан
Здравковић

 

Марија
Костић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 
     

Марина
Цветковић
Потпредседник ШО

 

Милорад
Новковић

 

Зоран
Ристић

 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

       
  

Оливера
Стојановић

 

Ненад
Марковић

 

Миодраг
ПлавшићПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 

СЕПТЕМБАР

1.        Усвајање годишњег програма школе за школску 2007/8. годину
2.
       
Усвајање успех и дисциплине ученика за школску 2006/07. годину
3.        Усвајање измена Статута школе
4.        Усвајање школског програма за школску 2007/08. годину
|5.        Усвајање извештаја о пословању за школску 2006/07. Годину
6.        Информација о реализацији Развојног плана школе
7.        Информација о организовању екскурзија и наставе у природи
           за школску 2007/08. годину

НОВЕМБАР

1.        Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
2.        Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи - I
3.        Припреме за обележавање Дана школе - 29. новембар
4.        Измена систематизације радних места у школи

ЈАНУАР

1.        Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
2.        Одлука о увођењу другог страног језика
3.        Информација о реализацији Развојног плана
4.        Усвајање финансијског плана за календарску 2007. годину
5.        Припреме за обележавање школске славе - Дана Светог Саве

МАРТ

1.        Избор агенција за извођење излета
2.        Усвајање годишњег обрачуна

АПРИЛ

1.        Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
2.        Припреме за обележавање Св. Василија Острошког - Дана МК ,,Медиана"

ЈУН

1.        Успех и дисциплина ученика на крају школске године
2.        Информација о такмичењима ученика у школској 2006/07. години
3.        Разматрање предлога извештаја о пословању  школе у школској 2006/7. години
4.        Информација о раду инспекцијских служби у школској 2006/7. години
5.        Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи II
6.        Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије
7.        Утврђивање предлога за измену школских аката
8.        План припрема за наредну школску годину


Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш

 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |