Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

Парламент чине представници одељења ученика VII  и VIII разреда.

Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик , кога бира одељењска заједница. У случају изрицања васпитно-дисциплинских мера према парламентарцу, биће извршена замена, а на иницијативу одељењског старешине.

Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.

У раду парламента учествују директор, помоћник директора , психолог и педагог школе.

Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања.

Председник парламента учествује у раду Ученичког парламента Града Ниша.

Програм рада парламента саставни је део програма школе.Надлежност ученичког парламента

 • давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестацја ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника;
 • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.Програм рада ученичког парламента

Септембар

 • Усвајање плана и програма рада
 • Конституисање парламента
 • Правила понашања ученика
 • Безбедност у школи
 • Екскурзија ученика  VIII разреда
 • Договор о начину коришћења школског разгласа
 • Кућни ред спортске хале

Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Однос ученик - наставник
 • Припреме за Дан школе - 29. Новембар, ликовни и литерарни конкурс
 • Закључци о изведеним екскурзијама
 • Посета биоскопу

 

Фебруар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Такмичења ученика
 • Договор око прославе матурске вечери , избор ресторана
 • Припреме за квалификациони испит
 • Припреме за школску славу – Свети Сава

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,,Медиана “  - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит
 • Другарско вече
 • Извештај о реализацији развојног плана

Мај

 • Квалификациони испит - припремна настава
 • Остварени резултати на такмичењима
 • Рад парламента у школској 2007/8. години - закључци


Чланови ученичког парламента

 Председник: Петра Цветковић
 
Потпредседник: Марко Динић

VII1

Кристина
Златковић

 

VIII1

Јулија
Гвозденовић

Аница
Петровић

 

Лука
Цакић

VII2

Анђела
Живковић

 

VIII2

Ивана
Николић

Милан Петровић

 

Петар
Говедарица

VII3

Невена
Јовановић

 

VIII3

Владан
Митић

Никола
Ћирић

 

Нина
Ђенић

VII4

Лука
Петровић

 

VIII4

Лука
Михајловић

Алекса
Стојановић

 

Сашка
Влаховић

VII5

Марко
Динић

 

VIII5

Петра
Цветковић

Маја
Кречковић

 

Петар
Петковић

VII6

Јованка
Владејић

 

VIII6

Кристина
Антић

Јован
Илић

 

Момир
СтанковићОсновна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |