Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења , који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године .

Надлежности Савета родитеља:

 • предлаже представнике родитеља за Школски одбор ( тајним изјашњавањем , систем – прост већински )

 • покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора – представника родитеља  , због престанка основа по коме је именован у Школски одбор

 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

 • учествује у поступку предлагања изборних предмета

 • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља

 • доноси  одлуку о увођењу и износу  ученичког  динара

 • разматра услове за рад школе

 • учествује у поступку прописивања мера за понашање у школи

 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије , односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

 • бира своје представнике у комисије које формира Школа.

 • разматра и друга питања утврђена Статутом школе

 План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора , стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор ,помоћник директора ,стручни сарадници ,а могу учествовати  и друга лица .

На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице.

Представници родитеља у Школском одбору су :

 • Предраг Ковачевић     -  VII5

 • Горан Здравковић       -   III5

 • Марија Костић             -   VI2

Како је мандат Школског одбора  до јуна  2010. године , то се у одељењима VII5 , III5 и VI2   не врши избор на почетку школске године .

Препорука је да се на конститутивној седници Савета родитеља бира председник од чланова изабраних у Школски одбор,  због касније боље координације између Савета родитеља и Школског одбора.

Записник води лице које овласти директор школе .

Поред седница предвиђених планом и програмом , у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице.

Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

 

План и програм

СЕПТЕМБАР

1.        Конституисање Савета родитеља
2.        Усвајање плана и програма рада Савета родитеља
3.        Излети, екскурзије и настава у природи
4.        Изборни предмети
5.        Правилник о безбедности ученика  , осигурање ученика
6.        Правилник о понашању у школи , отворена врата
7.        Хуманитарне и остале акције ученика школе 

НОВЕМБАР

1.        Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог периода
2.        Извештај о изведеним екскурзијама  и настави у природи
3.        Ученички динар , набавка лектире за школску библиотеку
4.        Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда
5.        Дан школе  - 29. новембар 

ЈАНУАР

1.        Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
2.        Школска слава – Свети Сава
3.        Такмичења ученика
4.        Информација о спровођењу Развојног плана 

АПРИЛ

1.        Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
2.        VIII разред - квалификациони испит , избор представника родитеља за дежурство
3.        VIII разред - прослава матурске вечери
4.        Слава  МК ,, Медиана “ - Св. Василије Острошки 

ЈУН

1.        Такмичења ученика, додела награда најбољим ученицима
2.        Успех и дисциплина ученика на крају школске године
3.        Извештај о упису ученика у први разред средње школе
4.        Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
5.        Извештај о коришћењу средстава родитеља
6.        Смернице за рад Савета родитеља за наредну школску годину
7.     Извештај о спровођењу Развојног плана

 

Чланови савета родитеља:Мирослав Стевовић
ПредседникЛидија Миленковић
Потпредседник

 

I1 Наташа ЂорђевићV1 Радмила Крстић
I2 Славиша СтевићV2 Мирослав Стевовић
I3 Мирослава ЋирићV3 Славица Радовановић
I4 Оливера ЈанковићV4 Душица Јовановић
I5 Лидија МиленковићV5 Ивана Стајковић
I6 Светлана СтојиљковићV6 Вера Анђелковић
II1 Валентина ДенковићVI1 Слободанка Пешић
II2 Тања СлавићVI2 Марија Костић
II3 Гордана ИгњатовићVI3 Татјана Ивачко
II4 Никола СтевановићVI4 Љиљана Јанчић
II5 Драган СтанковићVI5 Бранка Јовић
II6 Татјана МладеновићVI6 Снешка Јанаћковић
III1 Мирјана НешовићVII1 Бобан Павловић
III2 Весна Станковић VII2 Радица Петровић
III3 Моника МатејићVII3 Зоран Јовановић
III4 Емилија ЛазићVII4 Весна Бошевска
III5 Горан ЗдравковићVII5 Предраг Ковачевић
III6 Јелена ХристовVII6 Саша Милосављевић
IV1 Дејан СтојиљковићVIII1 Тамара Антић
IV2 Душица ЂорђевићVIII2 Небојша Васић
IV3 Весна ЈанићијевићVIII3 Анђелко Петровић
IV4 Горан ДимитријевићVIII4 Славољуб Петровић
IV5 Саша ИлићVIII5 Драгица Стошић
IV6 Маја ТодосијевићVIII6 Биљана Павловић
IV7 Миомира Динић    

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |