Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Педагошки колегијум

              

    Педагошки колегијум чине председници Стручних већа. Стручних већа је укупно једанаест.

    Чланови Педагошког колегијума из стручног већа учитеља су руководиоци разредних већа.

    Избор председника стручних већа и руководилаца разредних већа млађих разреда се врши у јуну. Педагошки колегијум се конституише у августу, за наредну школску годину.

    У раду Педагошког колегијума учествују директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.

    Седницом руководи директор школе, односно помоћник директора. Записник води  лице које овласти директор школе.

   Седнице Педагошког колегијума се по правилу одржавају после седница Стручних већа и Наставничког већа.

Надлежност Педагошког колегијума:

 • Осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • Остваривање Развојног плана школе
 • Педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника
 • Планирање стручног усавршавања наставника

Стручно веће

Председници стручних већа за школску 2008/09. годину

Педагошки колегијум

Ненад Марковић,
разредна настава
Мирјана Живић Тодоровић,
разредна настава
Милица Ђурић,
разредна настава
Иван Алексић,
разредна настава
Мирјана Игрутиновић,
веронаука
Јелица Петровић,
српски језик
Данијела Савић,
математика
Небојша Пужић,
музичка и ликовна култура
Саша Јовановић,
техничко образовање, информатика
Радомир Станковић,
физичко васпитање
Братислав Милошевић,
физика, хемија
Оливера Тикић,
географија, историја
Биљана Филиповић,
биологија
Анђела Царевић,
страни језик

 

План и  програм рада Педагошког колегијума:

Новембар

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају првог класификационог периода
 • Други страни језик за 2009/10. -  анкетирање родитеља
 • Припреме за обележавање Дана школе

Јануар

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају првог полугодишта
 • Анализа безбедности и услова рада у школи и предлози за побољшање
 • Анализа реализације Развојног плана
 • Припреме за одржавање школских такмичења и тестирања
 • Обележавање дана Светог Саве

Април

 • Успех,  дисциплина и изостанци ученика на крају другог класификационог периода
 • Св. Василије Острошки - дан  МК ,, Медијана “ - обележавање
 • Другарско вече  и прозивка ученика осмог разреда
 • Припреме за квалификациони испит
 • Наставничка екскурзија

Јун

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају школске године
 • Анализа извештаја са излета, екскурзија и наставе у природи, предлози за наредми школску годину
 • Награђивање запослених
 • Анализа стручног усавршавања наставника у 2008/9.
 • Анализа рада Педагошког колегијума у 2008/9.

Август

 • Конституисање Педагошког колегијума, избор записничара
 • Усвајање предлога плана и програма рада Педагошког колегијума  за 2009/10.
 • Излети, екскурзије и настава у природи ученика, корекције дестинација и услова за извођење за 2009/10.
 • Анализа Развојног плана, предлози за нови Развојни план
 • План стручног усавршавања наставника за 2009/10.
 • Анализа плана посете часовима за 2009/10.
 • Наставна средства – приоритети за набавку у 2009/10.
 • Анализа безбедности и услова рада у школи и предлози за побољшање
 • Kласификациони периоди за 2009/10.
 • Анализа извештаја о упису ученика у средње школе
 • Отворена врата – побољшање услова за сарадњу са родитељима 
 • Одлазак ученика у позориште и биоскоп

 


Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |