Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

Парламент чине представници одељења ученика  VII  и VIII разреда.

Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик, кога бира одељењска заједница. У случају изрицања васпитно-дисциплинских мера према парламентарцу, биће извршена замена, а на иницијативу одељењског старешине.

Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.

У раду парламента учествују директор, помоћник директора, психолог, педагог и логопед школе.

Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања.

Председник парламента учествује у раду Ученичког парламента Града Ниша.

Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.

Надлежност ученичког парламента:

 • давање мишљења и предлога стручним органима , Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи , годишњем програму рада , школском развојном плану , слободним и ваннаставним активностима , учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестацја ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника ;
 • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.


Састав ученичког парламента
:

VII1   Наталија Блажетовић   Александар Вукадиновић
           
VII2   Катарина Симић   Маријана Витас
           
VII3   Иван
Ђорић
  Миљан Крстић
           
VII4   Митар Дугалић   Анита Ранђеловић
           
VII5   Невена Филиповић   Немања Николић
           
VII6   Александра Стојиљковић   Милан Топић
           
VIII1  
Кристина Златковић
  Аница Петровић
           
VIII2   Андрија Николић   Ана Величковић
           
VIII3   Марко Ракојевић   Милица Богдановић
           
VIII4   Јован
Савић
  Милена Ђорђевић
           
VIII5   Никола Раичевић   Катарина Николић
           
VIII6   Никола Ристић   Ивана Микуљанац
           

 

Програм рада ученичког парламента::Септембар

 • Усвајање плана и програма рада
 • Конституисање парламента
 • Правила понашања ученика
 • Безбедност у школи
 • Договор о начину коришћења школског разгласа
 • Кућни ред спортске хале

Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Однос ученик - наставник
 • Припреме за Дан школе - 29. Новембар, ликовни и литерарни конкурс
 • Закључци о изведеним екскурзијама
 • Хуманитарне и остале акције
 • Посета биоскопу

Фебруар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Такмичења ученика
 • Договор око прославе матурске вечери, избор ресторана
 • Припреме за квалификациони испит
 • Припреме за школску славу – Свети Сава

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,,Медиана “  - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит

Мај

 • Квалификациони испит - припремна настава
 • Остварени резултати на такмичењима
 • Матурско вече и прозивка за ученике осмог разреда
 • Рад парламента у школској 2007/8. години - закључци

 

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |