Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља


   
Савет родитеља школе
чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године.

    Надлежности Савета родитеља:

 • предлаже представнике родитеља за Школски одбор ( тајним изјашњавањем, систем – прост већински )

 • покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора – представника родитеља, због престанка основа по коме је именован у Школски одбор

 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

 • учествује у поступку предлагања изборних предмета

 • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља

 • доноси  одлуку о увођењу и износу  ученичког  динара

 • разматра услове за рад школе

 • учествује у поступку прописивања мера за понашање у школи

 • даје сагласност на програм и организовање излета, екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

 • бира своје представнике у комисије које формира Школа.

 • разматра и друга питања утврђена Статутом школе

 

    План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора, стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

    У раду Савета родитеља учествују директор, помоћник директора, стручни сарадници, а могу учествовати  и друга лица.

    На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице, а психолог школе о стању безбедности у школи.

    Представници родитеља у Школском одбору су :

 • Предраг Ковачевић     -  VIII5

 • Горан Здравковић       -   IV5

 • Марија Костић             -   VII2

    Како је мандат Школског одбора  до јуна  2010. године, то се у одељењима VIII5 , IV5 и VII2   не врши избор на почетку школске године.

    Записник води лице које овласти директор школе.

    Поред седница предвиђених планом и програмом, у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице.

    Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

Састав савета родитељаМирослав Стевовић
ПредседникЛидија Миленковић
Потпредседник

I1 Веселинка Живковић
I2 Надежда Цветковић
I3 Дарко Адамек
I4 Јелена Пољичак
I5 Иванка Марковић
I6 Милан Јовановић
I7 Марија Пајовић
   
II1 Наташа Ђорђевић
II2 Славиша Стевић
II3 Душан Миљковић
II4 Оливера Јанковић
II5 Лидија Миленковић
II6 Соња Јосифовић
   
III1 Војкан Јовановић
III2 Мирослав Стевовић
III3 Јован Павловић
III4 Саша Поповић
III5 Ивана Стојановић
III6 Јелена Васић
   
IV1 Соња Димитријевић
IV2 Ана Митровић
IV3 Дејан Илић
IV4 Емилија Лазић
IV5 Горан Здравковић
IV6 Душица Станојевић
   
V1 Наташа Човић
V2 Душица Ђорђевић
V3 Зоран Стевић
V4 Ружица Величковић Јовановић
V5 Саша Илић
V6 Маја Медаковић Тодосијевић
V7 Миомира Динић
   
VI1 Сузана Спасић
VI2 Снежана Стевановић
VI3 Славица Радовановић
VI4 Небојша Соколовић
VI5 Биљана Павловић
VI6 Олга Радоњић
   
VII1 Бранко Вулић
VII2 Светлана Новосел
VII3 Александар Стојковић
VII4 Јасмина Илић
VII5 Весна Филиповић
VII6 Снежана Јанаћковић
   
VIII1 Горана Станковић
VIII2 Радица Петровић
VIII3 Зоран Јовановић
VIII4 Драгана Савић
VIII5 Предраг Ковачевић
VIII6 Микица Ристић

 

ПЛАН И ПРОГРАМ

СЕПТЕМБАР

1.        Конституисање Савета родитеља
2.        Усвајање плана и програма рада Савета родитеља
3.        Излети, екскурзије и настава у природи
4.        Изборни предмети
5.        Правилник о безбедности ученика, осигурање ученика
6.        Правилник о понашању у школи, отворена врата
7.        Хуманитарне и остале акције ученика школе

НОВЕМБАР

1.        Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог периода
2.        Извештај о изведеним излетима и екскурзијама 
3.        Ученички динар, набавка лектире за школску библиотеку
4.        Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда
5.        Дан школе  - 29. новембар

ЈАНУАР

1.        Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
2.        Школска слава – Свети Сава
3.        Такмичења ученика, припреме
4.        Информација о спровођењу Развојног плана

 

АПРИЛ

1.        Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
2.        VIII разред - квалификациони испит, избор представника родитеља за дежурство
3.        VIII разред - прослава матурске вечери
4.        Слава  МК ,, Медиана “ - Св. Василије Острошки

 

ЈУН

1.        Такмичења ученика, додела награда најбољим ученицима
2.        Успех и дисциплина ученика на крају школске године
3.        Извештај о упису ученика у први разред средње школе
4.        Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
5.        Извештај о коришћењу средстава родитеља
6.        Извештај о спровођењу Развојног плана
7.        Предлози за побољшање функционисања Савета родитеља за наредну школску годину

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |