Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Педагошки колегијум

              

Педагошки колегијум чине председници Стручних већа. Стручних већа је укупно једанаест.
Чланови Педагошког колегијума из стручног већа учитеља су руководиоци разредних већа.
Избор председника стручних већа и руководилаца разредних већа млађих разреда се врши у јуну. Педагошки колегијум се конституише у августу, за наредну школску годину.
У раду Педагошког колегијума учествују директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.
Седницом руководи директор школе, односно помоћник директора.
Записник води лице које овласти директор школе.
Седнице Педагошког колегијума се по правилу одржавају после седница Стручних већа и Наставничког већа.

Надлежност Педагошког колегијума:

  • Осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
  • Остваривање Развојног плана школе
  • Педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника
  • Планирање стручног усавршавања наставника


Педагошки колегијум

Данијела Ристић,
разредна настава
Јелена Матејевић,
разредна настава
Мирјана Живић Тодоровић,
разредна настава
Миодраг Плавшић,
разредна настава
Мирјана Игрутиновић,
веронаука
Јелица Петровић,
српски језик
Светлана Милић,
математика
Небојша Пужић,
музичка и ликовна култура
Саша Јовановић,
техничко образовање, информатика
Славољуб Динић,
физичко васпитање
Тања Крстић,
физика, хемија
Тања Антанасијевић,
географија, историја
Биљана Филиповић,
биологија
Данијела Рајковић,
страни језик

 

Стручно веће

 Време одржавања редовних седница Стручних већа одређује Директор школе обавештењем на огласној табли.

План и програм рада редовних Стручних већа је усаглашен са планом и програмом Педагошког колегијума.

Организацију огледних часова ће стручно веће ускладити са развојним планом.

Стручно веће ће на својој седници у јуну бирати председника стручног већа.
Стручно веће на седници у августу бира ментора за наредну школску годину.
Председници Стручних већа чине Педагошки колегијум.
Мандат председника стручног већа и рад у Педагошком колегијуму траје годину дана.

Стручно веће наставника физичког васпитања, даје предлог за спортисту и спортискињу генерације, и тај предлог верификује Наставничко веће.

 

План и  програм рада Педагошког колегијума:


Новембар

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају првог класификационог периода
 • Припреме за обележавање Дана школе

Јануар

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају првог полугодишта
 • Анализа безбедности и услова рада у школи и предлози за побољшање
 • Анализа реализације Развојног плана
 • Припреме за одржавање школских такмичења и тестирања
 • Други страни језик за 2010/11. -  анкетирање родитеља
 • Обележавање дана Светог Саве

Април

 • Успех,  дисциплина и изостанци ученика на крају другог класификационог периода
 • Св. Василије Острошки - дан  МК ,, Медијана “ - обележавање
 • Другарско вече  и прозивка ученика осмог разреда
 • Припреме за квалификациони испит
 • Наставничка екскурзија

Јун

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају школске године
 • Анализа извештаја са излета, екскурзија и наставе у природи, предлози за наредми школску годину
 • План и програм извођења екскурзија за 2010/11.
 • Награђивање запослених
 • Анализа стручног усавршавања наставника у 2009/10.
 • Анализа рада Педагошког колегијума у 2009/10.

Август

 • Конституисање Педагошког колегијума, избор записничара
 • Усвајање предлога плана и програма рада Педагошког колегијума  за 2010/11.
 • Анализа Развојног плана
 • План стручног усавршавања наставника за 2010/11.
 • Анализа плана посете часовима за 2009/10.
 • Наставна средства – приоритети за набавку у 2010/11.
 • Анализа безбедности и услова рада у школи и предлози за побољшање, дежурство
 • Kласификациони периоди за 2010/11.
 • Анализа извештаја о упису ученика у средње школе
 • Отворена врата – побољшање услова за сарадњу са родитељима 
 • Одлазак ученика у позориште и биоскоп, учешће ученика у хуманитарним акцијама


 


Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |