Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |

   ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Школски одбор
 

Надлежност Школског одбора:

 • доноси Статут, правила понашања у школи и друге опште акте
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
 • доноси финансијски план школе
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун
 • расписује конкурс и бира директора
 • поставља вршиоца дужности директора до избора директора у случајевима прописаним законом
 • доноси одлуку о престанку дужности директора
 • доноси одлуку о разрешењу директора дужности пре истека мандата у складу са Законом
 • разматра задатке  образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора
 • удаљава наставника или стручног сарадника са рада ( ако то не учини директор ) због учињене теже повреде радне обавезе
 • даје мишљење  по расписаном конкурсу за наставника и стручног сарадника
 • обавља и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и Статутом

Организација рада Школског одбора: 

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду директор, помоћник директора, секретар,  представник Ученичког парламента и представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Школског одбора одбора руководи председник, а у случају одсуства потпредседник Школског одбора.

Записник води секретар школе.

Закључци са седница Школског одбора и позив за Школски одбор се објављују на огласној табли школе у наставничкој канцеларији.

Поред редовних, седнице могу бити и ванредне, а термин одржавања седнице одређује председник Школског одбора уз консулатације са осталим члановима и директором школе.

Уз позив за седницу Школског одбора се обавезно доставља и материјал који прати дневни ред.

Усвајање записника са претходне седнице и информација о раду школе између две седнице Школског одбора  су обавезне тачке дневног реда.

Извештај о безбедности у школи се разматра по тромесечју, а Извештај о реализацији Развојног плана по полугодишту.

Давање мишљења Школског одбора по расписаним конкурсима ће бити тачка дневног реда, по потреби, по окончању конкурса

Школски одбор је конституисан 14. јуна 2006. године, а мандат чланова Школског одбора је 4 године.

  Чланови школског одбора:

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

 
   

Предраг
Ковачевић
Председник ШО

 

Горан
Здравковић

 

Марија
Костић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 
     

Славица
Драмићанин

 

Валентина
Ашчетовић

 

Горан
Јовановић

 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

       
   

Оливера
Стојановић

 

Ненад
Марковић

 

Миодраг
Плавшић
Потпредседник ШО

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   -  редовне седнице


СЕПТЕМБАР

 1. Усвајање Годишњег плана рада за 2009/10.
 2. Усвајање извештаја о пословању за 2008/09.
 3. Усвајање извештаја о раду директора за 2008/9.
 4. Усвајање плана и програма екскурзија за 2009/10.
 5. Усвајање Развојног плана школе 2009 – 2012.
 6. Избор комисије за утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба

 

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 2. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у школи
 3. Припреме за обележавање Дана школе - 29. новембар 20 година постојања

 

ЈАНУАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 2. Усвајање финансијског плана за 2010.
 3. Избор школске уписне комисије за квалификациони испит
 4. Информација о реализацији Развојног плана
 5. Припреме за обележавање школске славе - Дана Светог Саве

 

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 2. Усвајање годишњег обрачуна за 2009.
 3. Припреме за обележавање Св. Василија Острошког - Дана МК ,, Медијана “
 4. Одлука о расписивању конкурса за избор директора школе

 

ЈУН

 1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 2. Информација о такмичењима ученика у 2009/10.
 3. Усвајање Школског програма за 20010/11.
 4. Информација о реализацији Развојног плана школе
 5. Информација о раду инспекцијских служби у 2009/10.
 6. Извештаји о изведеним екскурзијама
 7. План припрема за наредну школску годину

 


Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш

 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |