Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

Парламент чине представници одељења ученика  VII  и VIII разреда.

Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик, кога бира одељењска заједница. У случају изрицања васпитно-дисциплинских мера према парламентарцу, биће извршена замена, а на иницијативу одељењског старешине.

Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.

По правилу председник парламента је ученик осмог, а потпредседник седмог разреда.

У раду парламента учествују директор, помоћник директора, психолог, педагог и логопед школе.

Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања.

Председник парламента учествује у раду Ученичког парламента Града Ниша.

Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.

Надлежност ученичког парламента:

 • давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестацја ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника;
 • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 
Састав ученичког парламента
:

VII1   Стефан
Павловић
  Андреа
Ковач
           
VII2   Наталија Тадић   Даница Михајловић
           
VII3   Наталија
Јанковић
  Јелена
Љубомировић
           
VII4   Марија Ђорђевић   Лазар
Живадновић
           
VII5   Рајко
Турудија
  Тијана Стевановић
           
VII6   Магдалена
Јовановић
потпредседник
  Нађа
Цакић
           
VIII1   Стеван Станковић   Наталија Цветковић
           
VIII2   Катарина Симић   Маријана
Витас
председник
           
VIII3   Никола Ранђеловић   Никола Клипа
           
VIII4   Анастасиа
Николић
  Јован Бачанин
           
VIII5   Невена Филиповић   Александар Јањић
           
VIII6   Нађа Станојевић   Лука
Турудија
           

 

Програм рада ученичког парламента::

Септембар

 • Усвајање плана и програма рада
 • Конституисање парламента
 • Правила понашања ученика, упознавање са правилником (подела правилника)
 • Безбедност у школи, упознавање са правилником (подела правилника)
 • Договор о начину коришћења школског разгласа
 • Кућни ред спортске хале

Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Однос ученик - наставник
 • Дан школе - ликовни и литерарни конкурс, припреме за јубилеј 20 година постојања
 • Хуманитарне и остале акције
 • Посета биоскопу

Фебруар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Такмичења ученика
 • Договор око прославе матурске вечери, избор ресторана
 • Припреме за квалификациони испит
 • Припреме за школску славу – Свети Сава

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,,Медиана “  - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит

Мај

 • Квалификациони испит, припремна настава – организација испита
 • Остварени резултати на такмичењима
 • Закључци о изведеним екскурзијама
 • Матурско вече и прозивка за ученике осмог разреда
 • Рад парламента у школској 2009/10. години – закључци и смернице за даљи рад

 

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |