Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља

 

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године.

Надлежности Савета родитеља:

·         предлаже представнике родитеља за Школски одбор
          ( тајним изјашњавањем, систем – прост већински )

·         покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора – представника
          родитеља, због престанка основа по коме је именован у Школски одбор

·         предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

·         учествује у поступку предлагања изборних предмета

·         разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља

·         доноси  одлуку о увођењу и износу  ученичког  динара

·         разматра услове за рад школе

·         учествује у поступку прописивања мера за понашање у школи

·         даје сагласност на програм и организовање излета, екскурзије,
          односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

·         бира своје представнике у комисије које формира Школа.

·         разматра и друга питања утврђена Статутом школе

План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора, стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор, помоћник директора, стручни сарадници, а могу учествовати  и друга лица.

На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице, а психолог школе о стању безбедности у школи.

Представници родитеља у Школском одбору су :

·         Предраг Ковачевић     -  IV4

·         Горан Здравковић       -   V5

·         Марија Костић             -   VIII2

Како је мандат Школског одбора  до јуна  2010. године, то се у одељењима IV4 , V5 и VIII2   не мора вршити  избор на почетку школске године.

Записник води лице које овласти директор школе.

Поред седница предвиђених планом и програмом, у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице.

Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

Састав савета родитељаМирослав Стевовић
ПредседникМарија Стојановић
Потпредседник

   

ПЛАН И ПРОГРАМ

СЕПТЕМБАР

1.        Конституисање Савета родитеља
2.
       
Усвајање плана и програма рада Савета родитеља
3.
       
Излети, екскурзије и настава у природи, формирање комисија за избор
           агенција
4.        Изборни предмети
5.
       
Правилник о безбедности ученика, осигурање ученика
6.
       
Правилник о понашању у школи, отворена врата
7.
       
Хуманитарне и остале акције ученика школе

НОВЕМБАР

1.        Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог
          
периода
2.
       
Извештај о изведеним излетима и екскурзијама 
3.
       
Ученички динар, набавка лектире за школску библиотеку
4.
       
Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда
5.
       
Дан школе  - 29. Новембар, припреме за обележавање
           јубиларних 20 година постојања 

ЈАНУАР

1.        Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
2.
       
Школска слава – Свети Сава
3.
       
Такмичења ученика, припреме
4.
       
Информација о спровођењу Развојног плана

АПРИЛ

1.        Успех и дисциплина ученика на крају другог
           класификационог периода
2.
       
VIII разред - квалификациони испит, избор представника
           родитеља за дежурство
3.
       
VIII разред - прослава матурске вечери
4.
       
Слава  МК ,, Медиана “ - Св. Василије Острошки

ЈУН

1.        Такмичења ученика, додела награда најбољим ученицима
2.
       
Успех и дисциплина ученика на крају школске године
3.
       
Извештај о упису ученика у први разред средње школе
4.
       
Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
5.
       
Усвајање плана и програма екскурзија за наредну школску годину
6.
       
Извештај о коришћењу средстава родитеља
7.
       
Извештај о спровођењу Развојног плана
8.        Предлози за побољшање функционисања Савета родитеља за наредну школску годину

 

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |