Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Педагошки колегијум

              

Педагошки колегијум чине председници Стручних већа. Стручних већа је укупно једанаест. Чланови Педагошког колегијума из стручног већа учитеља су руководиоци разредних већа. Избор председника стручних већа и руководилаца разредних већа млађих разреда се врши у јуну.                                                      

Педагошки колегијум се конституише у августу, за наредну школску годину.
У раду Педагошког колегијума учествују директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.

Седницом руководи директор школе, односно помоћник директора. Записник води  лице које овласти директор школе. Седнице Педагошког колегијума се по правилу одржавају после седница Стручних већа и Наставничког већа.

 

Педагошки колегијум

Маја Икодиновић,
разредна настава
Зорица Савић,
разредна настава
Јелена Матејевић,
разредна настава
Мирјана Живић Тодоровић,
разредна настава
Мирјана Игрутиновић,
веронаука
Љубиша Стојиљковић,
физичко васпитање
Светлана Милић,
математика
Јелица Ж. Петровић,
српски - грађанско
Јелена Цветковић,
биологија
Соња Николић Стојановић,
историја - географија
Тања Крстић,
физика, хемија
Марина Митровић Младеновић,
музичко - ликовно
Данијела Рајковић,
страни језици
Саша Јовановић,
техничко - информатика

 

План и  програм рада Педагошког колегијума:


Новембар

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају првог класификационог периода
 • Припреме за обележавање Дана школе

Јануар

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају првог полугодишта
 • Анализа безбедности и услова рада у школи и предлози за побољшање
 • Анализа реализације Развојног плана
 • Припреме за одржавање школских такмичења и тестирања
 • Други страни језик за 2011/2012. -  анкетирање родитеља
 • Обележавање дана Светог Саве

Април

 • Успех,  дисциплина и изостанци ученика на крају другог класификационог периода
 • Св. Василије Острошки - дан  МК ,, Медијана “ - обележавање
 • Другарско вече  и прозивка ученика осмог разреда
 • Припреме за квалификациони испит
 • Наставничка екскурзија

Јун

 • Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају школске године
 • Анализа извештаја са излета, екскурзија и наставе у природи, предлози за наредми школску годину
 • План и програм извођења екскурзија за 2011/2012.
 • Награђивање запослених
 • Анализа стручног усавршавања наставника у 2010/2011.
 • Анализа рада Педагошког колегијума у 2010/2011.

Август

 • Конституисање Педагошког колегијума, избор записничара
 • Усвајање предлога плана и програма рада Педагошког колегијума  за 2011/12.
 • Анализа Развојног плана
 • План стручног усавршавања наставника за 2011/12.
 • Анализа плана посете часовима за 2010/11.
 • Наставна средства – приоритети за набавку у 2011/12.
 • Анализа безбедности и услова рада у школи и предлози за побољшање, дежурство
 • Kласификациони периоди за 2011/12.
 • Анализа извештаја о упису ученика у средње школе
 • Отворена врата – побољшање услова за сарадњу са родитељима 
 • Одлазак ученика у позориште и биоскоп, учешће ученика у хуманитарним акцијама

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |