Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |

   ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Школски одбор
 

Организација рада Школског одбора: 

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду директор, помоћник директора, секретар, представник Ученичког парламента и представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Школског одбора одбора руководи председник, а у случају одсуства потпредседник Школског одбора.

Записник води секретар школе.

Закључци са седница Школског одбора и позив за Школски одбор се објављују на огласној табли школе у наставничкој канцеларији.

Поред редовних, седнице могу бити и ванредне, а термин одржавања седнице одређује председник Школског одбора уз консулатације са осталим члановима и директором школе.

Уз позив за седницу Школског одбора се обавезно доставља и материјал који прати дневни ред.

Усвајање записника са претходне седнице и информација о раду школе између две седнице Школског одбора су обавезне тачке дневног реда.

Извештај о безбедности у школи се разматра по тромесечју, а Извештај о реализацији Развојног плана по полугодишту.

Давање мишљења Школског одбора по расписаним конкурсима ће бити тачка дневног реда, по потреби, по окончању конкурса.

Скупштина града Ниша изабрала је Школски одбор ОШ „Душан Радовић“ на својој седници 01.06.2010.године, Школски одбор је конституисан 11. јуна 2010. године, а мандат чланова Школског одбора је 4 године.

  Чланови школског одбора:

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

 
   

Предраг
Ковачевић
Председник ШО

 

Ивана
Анђелковић

 

Златибор
Анђелковић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 
     

Јелена
Станковић

 

Валентина
Ашчетовић

 

Весна
Рангелов

 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

         
   

Зорица
Савић

 

Верица
Веселиновић

 

Славољуб
Динић
Потпредседник ШО

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   -  редовне седнице


СЕПТЕМБАР

 1. Усвајање извештаја о пословању за 2009/10.
 2. Усвајање извештаја о раду директора за 2009/10.
 3. Усвајање плана и програма екскурзија за 2010/11.
 4. Избор комисије за утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба
 5. Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета РС за 2011.
 6. Усвајање Годишњег плана рада за 2010/11.

 

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 2. Доношење финансијског плана за припрему буџета РС за 2011.годину
 3. Стручно усавршавање запослених
 4. Припреме за обележавање Дана школе - 29. новембар

 

ЈАНУАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 2. Припреме за обележавање школске славе - Дана Светог Саве

  

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 2. Усвајање годишњег обрачуна за 2010.
 3. Припреме за обележавање Св. Василија Острошког - Дана МК ,, Медијана “

 

ЈУН

 1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 2. Информација о такмичењима ученика у 2010/11.
 3. Извештаји о изведеним екскурзијама и наставе у природи
 4. План припрема за наредну школску годину са предлогом Школског програма за 2011/12.

 


Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш

 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |