Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља

 

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године.

План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора, стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор, помоћник директора, стручни сарадници, а могу учествовати  и друга лица.

На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице, а психолог школе о стању безбедности у школи.

Представници родитеља у Школском одбору су :

·         Предраг Ковачевић

·         Ивана Анђелковић

·         Златибор Анђелковић

Поред седница предвиђених планом и програмом, у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице.

Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

 

Састав савета родитељаМане Наранчић
Председник


   

ПЛАН И ПРОГРАМ

СЕПТЕМБАР

 1. Конституисање Савета родитеља
 2. Усвајање плана и програма рада Савета родитеља
 3. Излети, екскурзије и настава у природи, формирање комисија за избор агенција
 4. Изборни предмети
 5. Правилник о безбедности ученика, осигурање ученика
 6. Правилник о понашању у школи, отворена врата
 7. Хуманитарне и остале акције ученика школе

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог периода
 2. Извештај о изведеним излетима и екскурзијама
 3. Ученички динар, набавка лектире за школску библиотеку
 4. Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда
 5. Дан школе  - 29. Новембар

ЈАНУАР

 1. Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 2. Школска слава – Свети Сава
 3. Такмичења ученика, припреме
 4. Информација о спровођењу Развојног плана

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 2. VIII разред – завршни испит
 3. VIII разред – припрема за прославу другарске вечери
 4. Слава  МК ,, Медиана “ - Св. Василије Острошки - припрема

ЈУН

 1. Такмичења ученика, додела награда најбољим ученицима
 2. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 3. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
 4. Усвајање плана и програма екскурзија за наредну школску годину
 5. Извештај о коришћењу средстава родитеља
 6. Извештај о спровођењу Развојног плана
 7. Предлози за побољшање функционисања Савета родитеља за наредну школску годину
 8. Предлози за побољшање функционисања Савета родитеља за наредну школску годину

 

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |