Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Одељењске старешине

Одељењски старешина

Час одељењског старешине је заступљен у распореду часова са једним часом недељно. Сваки Одељењски старешина ће сачинити свој план и програм рада на почетку школске године, у складу са обавезним темама.

Обавезне теме по разредима ће одредити педагог школе, уз консултације са осталим стручним сарадницима, помоћником директора и директором школе.


ОБАВЕЗНЕ ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

 

  1. РАЗРЕД

Први сусрет  и упознавање, култура опхођења и понашања, учење и рад у родитељском дому, припрема за Дан школе, негујемо другарство и пријатељство, припрема за Светосавске свечаности, чување и заштита животне средине, моја породица, понашање у саобраћају, прослава славе Св. Василије Острошки, хуманитарна и сабирна акција, дружеење са природом ( посета, излет, шетња)

  1. РАЗРЕД

Упознавање ученика са програмским садржајима, нормама понашања и рада у школи, уређење ентеријера учионице, како учити, радити и штедети, оплемењивање међуљудских односа: развијање навика љубазности, гостољубивости међу друговима и другарицама, однос према родитељима и старијим лицима, припрема за обележавање Дана школе, моје радно место и радни дан, припрема за обележавање празника Свети Сава, прослава славе Св. Василије Острошки, неговање другарства и солидарности између девојчица и дечака, организовање помоћи у учењу и раду ученицима који су због болести изостајали са настав 

  1. РАЗРЕД

Конституисање ОЗ, неговање навика љубазности према друговима и старијима, Дан школе, како се понашамо у школи и на улици, Свети Сава, разговор о односима у одељењу, толеранција уи уважавање, приредба за маме и баке, Св. Василије Острошки, разговор о непожељним особинама

  1. РАЗРЕД

Васпитање, другарство и међусобна солидарност, културно понашање на јавном месту, неговање осећања дужности, доследности и одговорности у реализовању одлука одељењске заједнице, васпитање другарства и међусобне солидарности између дечака и девојчица, развијање потребе ученика за културне и образовне вредности, предпубертетски период и како се манифестује – предавање за родитеље, прослава славе Св. Василије Острошки, како гледамо ТВ, шта гледамо, колико и када, како да чувамо своје здравље ( опасности од алкохола, пушења и дроге) , Дан школе

  1. РАЗРЕД

Организовање одељењског колектива ученика, кућни ред школе, едукација деце о болестима зависности, принципијелност – зато што те волим не могу да дозволим да грешиш, Дан школе, другарство у одељењу, критика и самокритика, саветодавни рад са ученицима који показују посебне склоности у раду, лепо понашање у школи и на улици, Св. Сава , однос према животној средини, поштовање и неговање достојанства личности, однос ученик – наста вник, решавање конфликта међу ученицима, Св. Василије Острошки, чување здравља и унапређење радне и животне средине,

  1. РАЗРЕД

Упознавање са правилима понашања у школи и са годишњим програмом рада, психомоторне промене у пубертету (разговор са лекаром и психологом школе), Дан школе, помоћ у примени ефикаснијих облика учења – разговор са педагогом, Свети Сава, неговање културног понашања код ученика, разговор са ученицима о алкохолизму, пушењу и дрогирању, Св. Василије Острошки, разговор са ученицима који често изостају са наставе, другарство у нашој одељењској заједници

  1. РАЗРЕД

Анализа правилника о понашању ученика у школи, Ученички парламент, психомотрне промене у пубертету, разговор са лекаром и психологом школе, Дан школе, оплемењивање међуљудских односа, Свети Сава, организовање предавања о алкохолизму, пушењу и дрогирању, Св. Василије Острошки, шта ученици цене а шта не у систему и организацији рада школе, како да препознам искреног пријатеља

  1. РАЗРЕД
Организација одељењског колектива ученика, Ученички парламент, саветодавна помоћ ученицима са тешкоћама у раду, професионална оријентација ученика, интересовање за поједина занимаања, Дан школе, ритам дневног и седмичног рада, разговор са педагогом школе, усмеравање активности ученика који показују запажене резултате у раду, предавање о штетности алкохола, цигарета и дроге, право  и лажно другарство – негативна солидарност, разговор са представницима средњих школа о занимањима, Св. Василије Острошки, матурско вече

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 


 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |