Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

 

Парламент чине представници одељења ученика  VII  и VIII разреда.

Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик, кога бира одељењска заједница. У случају изрицања васпитно-дисциплинских мера према парламентарцу, биће извршена замена, а на иницијативу одељењског старешине.

Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.

По правилу председник парламента је ученик осмог, а потпредседник седмог разреда.

У раду парламента учествују директор, помоћник директора, психолог, педагог и логопед школе.

Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања.

Председник парламента учествује у раду Ученичког парламента Града Ниша.

Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.

 
Програм рада ученичког парламента:
:
 

Септембар

 • Усвајање плана и програма рада
 • Конституисање парламента
 • Правила понашања ученика, упознавање са правилником (подела правилника)
 • Безбедност у школи, упознавање са правилником (подела правилника)
 • Договор о начину коришћења школског разгласа
 • Кућни ред спортске хале

Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Однос ученик - наставник
 • Дан школе - ликовни и литерарни конкурс,
 • Хуманитарне и остале акције
 • Посета биоскопу

Фебруар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Такмичења ученика
 • Договор око прославе матурске вечери, избор ресторана
 • Припреме за квалификациони испит
 • Припреме за школску славу – Свети Сава

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,,Медиана “  - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит

Мај

 • Квалификациони испит, припремна настава – организација испита
 • Остварени резултати на такмичењима
 • Закључци о изведеним екскурзијама
 • Матурско вече и прозивка за ученике осмог разреда
 • Рад парламента у школској 2010/11. години – закључци и смернице за даљи рад

 

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |