Школски одбор


Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду директор, помоћник директора, секретар, представник Ученичког парламента и представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Школски одбор доноси одлуку већином гласова укупног броја чланова. Седницама Школског одбора одбора руководи председник, а у случају одсуства потпредседник Школског одбора.
Записник води секретар школе. Закључци са седница Школског одбора и позив за Школски одбор се објављују на огласној табли школе у наставничкој канцеларији.

Поред редовних, седнице могу бити и ванредне, а термин одржавања седнице одређује председник Школског одбора уз консулатације са осталим члановима и директором школе. Уз позив за седницу Школског одбора обавезно се доставља и материјал који прати дневни ред. Усвајање записника са претходне седнице и информација о раду школе између две седнице Школског одбора су обавезне тачке дневног реда. Извештај о безбедности у школи се разматра по тромесечју, а Извештај о реализацији Развојног плана по полугодишту.
Давање мишљења Школског одбора по расписаним конкурсима је тачка дневног реда, по потреби, по окончању конкурса.

Школски одбор је конституисан 14. јуна 2006. године, а мандат чланова Школског одбора је 4 године.

Чланови Школског одбора

Члан 1

Члан 2

Члан 3

Language »