بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
Угледни час на тему “Словенска митологија”
03/12/2015
Такмичење за основце „УХВАТИ ИДЕЈУ“
19/03/2016

Такмичење у памћењу децимала броја π

https://www.scribd.com/doc/301447292/Untitled?secret_password=aWS6h68y8WpxF04PGl8k#