بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
pesma
Резултати конкурса за најлепшу песму о школи
22/12/2017
NGB1
Новогодишња приредба – боравк (I-7)
09/01/2018

Акција сађења јелке у дворишту школе

1

У време новогодишњих празника велики број јелки се посече и постане неизоставан декор у многим домовима. У нашој школи одржана је акција сађења јелке у дворишту школе како би се указало на значај очувања зелених површина. У акцији су учествовали наставници и ученици.