بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
10. Медијана Фестивал дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу
28/03/2018
Позив за седницу Школског одбора ОШ “Душан Радовић”
11/04/2018

Позив за посебну седницу Наставничког већа

Позив запосленима школе за посебну седницу Наставничког већа за 10.04.2018.у 18:30
часова са следећим дневним редом који можете погледати овде.