بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
29496275_10215904218907523_762652382063493120_o
10. Медијана Фестивал дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу
28/03/2018
Skolski_odbor
Позив за седницу Школског одбора ОШ “Душан Радовић”
11/04/2018

Позив за посебну седницу Наставничког већа

nastavnicko

Позив запосленима школе за посебну седницу Наставничког већа за 10.04.2018.у 18:30
часова са следећим дневним редом који можете погледати овде.