بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
Изашао Конкурс за упис ученика у средњу школу 2020/2021.
26/05/2020
Сатница пријемних испита за школску 2020/2021.
08/06/2020

Додатне мере заштите приликом организовања Пробног завршног испита 1. и 2. јуна 2020.

ОСНОВНА ШКОЛА

          Директору

ПРЕДМЕТ: Примена епидемиолошких мера током спровођења пробног завршног испита у основној школи и завршних наставних активности у другом полугодишту школске 2019/2020. године

Поштована/-и,

Са циљем спречавања ширења епидемије вируса COVID-19, наставници и ученици осмог разреда који су позитивни на вирус или су били у контакту са особама које се позитивне на вирус, не треба да долазе у школу током спровођења активности у оквиру пробног завршног испита (1. и 2. јуна 2020. године).

Ученицима осмог разреда који су позитивни на вирус или су били у контакту са особама позитивним на вирус потребно је организовати достављање штампане верзије сва три пробна теста (српски/матерњи језик, комбиновани тест и математика) 2. јуна 2020. године. Решене тестове ученици не треба да враћају у школу, довољно је да предметне наставнике обавесте о постигнутом резултату тестирања.

Такође, ученици осмог разреда који су позитивни на вирус или су били у контакту са особама позитивним на вирус, не треба да долазе у школу на часове припреме за завршни испит,  већ за њих треба организовати подршку на даљину, на начин који су наставници већ користили током ванредног стања. Исти захтев се односи и на предметне наставнике који позитивни на вирус или су били у контакту са особама позитивним на вирус, који припрему за завршни испит могу организовати на даљину или за непосредни рад са ученицима треба определити другог наставника.

Срдачно,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја