بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
Продужен рок за пријаву о намерама ученика за упис на образовне профиле по дуалном моделу
08/06/2020
Ново Стручно упутство за спровођење завршног испита 2020.
15/06/2020

Конкурс и Допуна Конкурса за упис у средње школе – 11.јун 2020.

Конкурс и Допуну Конкурса можете преузети са:

Званичног сајта МПНТР: http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-za-skolsku-2020-2021-godinu/

Званичног сајта Републичке комисије за упис ученика у средње школе: http://upis.mpn.gov.rs/Cir/Dokumenta