بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
Конкурс и Допуна Конкурса за упис у средње школе – 11.јун 2020.
15/06/2020
Организација наставе у ОШ “Душан Радовић” од 1.09.2020.
26/08/2020

Ново Стручно упутство за спровођење завршног испита 2020.

Управо смо обавештени да је на званичном сајту МПНТР данас постављена нова верзија Стручног упутства:
http://www.mpn.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/strucno-uputstvo-11.06.2020.docx
Такође, потребно је да пажљиво прегледате видео материјале постављене синоћ:

Упутство за коришћење обрасца 41. на завршном испиту. Ово упутство је ревидирано, искључени су они делови прве верзије упутства који се односе на пробни испит и још једном су истакнуте битне ствари. Упутство је намењено, пре свега, директорима, супервизорима, дежурним наставницима и одељенским старешинама.
https://fonbgacrs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/milos_jevtic_fon_bg_ac_rs/EQKktmo4I0RCiM9JEigFKsEBoleQRPgqLLHDRRAuOXGGKA?e=Yf9QLH

Упутство за пунктове – ово упутство је претрпело најмање промене у односу на прву верзију. Упутство је намењено пре свега представницима школских управа и окружним комисијама.
https://fonbgacrs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/milos_jevtic_fon_bg_ac_rs/ETSFsdaTGKZDvHpnFtmp9WwBLnwD1lnebH_eCtb9cit_hg?e=aerHUx

Упутство за школе – ово упутство је ревидирано. Избачени су делови који су се односили на пробни испит и истакнуте су битне ствари које су занемарене на пробном испиту. У упутству је објашњен нов начин паковања тестова, нов у односу на пробни испит. Упутство је намењено пре свега директорима и супервизорима, али и дежурним наставницима.
https://fonbgacrs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/milos_jevtic_fon_bg_ac_rs/EVuaevMadEFGtc_zmLuC4h8BOoLeen-gAJ-x_TMeBtdzFA?e=3acFE7

Ново упутство – запажања са пробног испита. Ово је потпуно ново упутство. Поред тога што је у њему објашњен нов начин паковања тестова, наведени су сви уочени недостаци који су се десили на пробном испиту, како са паковањем тестова и образаца, тако и са коришћењем и паковањем ИД образаца. Упутство је намењено свима у процесу реализције завршног испита.
https://fonbgacrs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/milos_jevtic_fon_bg_ac_rs/EW3myH8ECsJEvpLlz2sGEoUBNiSQ-p5LByJZm7b0k49m0A?e=pNAxcL