بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار

НОВОСТИ

25/05/2020

Продужен рок за пријављивање у специјализована одељења Гимназије “Бора Станковић” 25. и 26. маја 2020.

Ученици који нису извршили онлајн пријаву за упис у специјализована одељења могу да се пријаве попуњавањем и штампањем електронског обрасца пријаве, који лично предају у школи у понедељак 25.5.2020. и уторак 26.5.2020. у периоду од 9:00 до 12:00 часова. Оверен примерак Пријаве је доказ да је извршено пријављивање за полагање […]
25/05/2020

Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за спорт у Нишу

Обавештавамо Вас да од школске 2020/21. године Гимназија “9.мај” у Нишу уписује специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за спорт. ПРЕДАЈА СПОРТСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за одељење ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се У ПОНЕДЕЉАК 8. И УТОРАК 9. ЈУНА у просторијама школе у времену од 8 до 16 часова. Образац пријаве и спортске документације биће блговремено достављени. За […]
18/05/2020

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у Првој нишкој гимназији ”Стеван Сремац”

Како би се припремна настава за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у Првој нишкој гимназији ”Стеван Сремац” успешно организовала на даљину, неопходно је да ШТО ПРЕ о томе обавестите све заинтересоване ученике завршног разреда како би школи на мејл доставили потребне податке (у прилогу). историјско- географско […]
18/05/2020

Пријављивање за упис у специјализовано одељење Гимназије “9. мај” Ниш

Допис везан за пријављивање и упис у специјализовано одељење Гимназије “9. мај” Ниш. Обавештење за упис 2020
18/05/2020

Пријављивање за упис у специјализована одељења Гимназије “Светозар Марковић” Ниш

У прилогу је допис из Гимназије “Светозар Марковић”. Prijavljivanje za upis u specijalizovana odeljenja
18/05/2020

Термин и упутство за пријавлјиванје за полагање пријемног испита за специјализована одељења

Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita za specijalizovana odeljenja u srednjim školama  od 18. do 21. maja  za sledeće obrazovne profile: umetničke, muzičke i baletske škole sportske gimnazije obdarene učenike u filološkoj gimnaziji obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku  učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku učenike sa posebnim sposobnostima za […]
14/05/2020

Организација рада основних школа од 1. јуна 2020.

Из Министарства просвете стигао је допис о организацији рада основних школа од 1. јуна 2020. који је у прилогу. Погледајте на Read more, Допис за ОШ
12/05/2020

Систематски преглед будућих првака

Према већ добијеним терминима обавићете систематски преглед у Дому здравља (улаз 4).