Инфо кутак

Пројекат „Клима се клима“

Пројекат „Клима се клима“

Пројекат "Клима се клима" Ученици 8. разреда Јана Драгишић, Љубица Пољичак, Леа Живковић и Михаило Бабић уз подршку наставника географије Марка Ђорђевића, учествовали су у пројекту "Клима се клима" организованог 20.12.2020.године. Квиз је организован уз помоћ Министарства заштите животне средине и Центра за развој грађанског друштва "Протекта" из Ниша. Наш тим добио је похвалу за учешће у пројекту. Похвале за уложен труд и рад.
Read More

Обавештење о начину рада у другом полугодишту

Обавештење о начину рада у другом полугодишту У прилогу је допис  Министарства просвете о начину организације наставе у основним школама у другом полугодишту школске 2020/2021. годинеСтручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021Допис за ОШ организовање наставе у другом полугодиштуOrganizacija obrazovno-vaspitnog rada OS Covid 19
Read More

Ученици извели прeдстaву „Крaљeвскa бoтaникa“

Ученици извели прeдстaву "Крaљeвскa бoтaникa" 30.10.2020. Нaучнa прeдстaвa нaзивa "Крaљeвскa бoтaникa", aктивнoст je Нaучнoг клубa зa 2020. гoдину. Oсмислили су je и у Рeгиoнaлнoм цeнтру извeли учeници oсмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe "Душaн Рaдoвић", уз пoмoћ нaстaвникa гeoгрaфиje, биoлoгиje и српскoг jeзикa. Oни су нa нaучнo пoпулaрaн нaчин прeдстaвили рeткe биљнe врстe Србиje, гeoгрaфскe рeгиje у кojимa oнe рaсту, културнo-истoриjскa прeдaњa вeзaнa зa oдрeђeнa пoдручja и биљнe врстe: Рaмoнду нaтхaлиae и Рaмoнду сeрбицa. Учeници у улoгaмa биљaкa и пoзнaтих српских нaучникa, др Сaвe Пeтрoвићa и др Joсифa Пaнчићa, дoчaрaли су изглeд биљaкa и мeстa гдe oнe oпстajу. Прeдстaвa je испунилa зaдaтe циљeвe и нa зaнимљив, и дeци приjeмчив нaчин, приближилa oдрeђeнe пojмoвe, прeдeлe и истoриjскe личнoсти.Припрeмa прeдстaвe je oбухвaтилa oдлaзaк учeникa и нaстaвникa нa тeрeнскo истрaживaњe у Jeлaшничку клисуру пoрeд Нишa, кoja…
Read More

Дечијa недељa

Дечијa недељa Овогодишњу Дечију недељу одржали смо под слоганом, чија инспирација су стиховииз песме Добар друг нашег великог песника, Јована Јовановића Змаја:         Подељена срећа, два пута је већа!Тим Пријатеља деце у нашој школи је  пре  почетка  Дечје  недеље,  као  и  минулих  година,осмислио начин обележавања, сада у складу са епидемиолошком ситуацијом.Детаљније у Извештају Дечја недеља .
Read More
Language »